Zápisy

Klub chovatelů vlašek

 

Usnesení z výroční členské schůze konané 1.12.2018 v Nezvěsticích

 

Schůze schvaluje: 

 

1)  program výroční členské schůze bez připomínek

2)  návrhovou komisi ve složení:  př. Melichar Josef, Grešle Jan, Kofroň Josef

3)  pokladní zprávu př. Pyška za rok 2018: příjmy 12 062,- kč, výdaje 13 268,- kč a hospodářský výsledek          se ztrátou 1 206,- kč

4)  přijetí nového člena klubu - př. Falta Martin

 

Schůze bere na vědomí:

 

1)  zprávu předsedy klubu př. Kleisnera o činnosti za uplynulý rok 2018

2)  vyhodnocení speciální výstavy a předání pohárů a čestných cen

 

Schůze pověřuje:

 

předsedu př. Kleisnera jednat za Klub chovatelů vlašek s ÚOK drůbeže ohledně vyžádání

odpovědí na dopisy týkající se posuzování barevných rázů

 

V Nezvěsticích 1. 12. 2018

Za návrhovou komisi zapsal.:  Josef Melichar

 

___________________________________________________________________________

Klub chovatelů vlašek

 

Usnesení z výroční členské schůze konané 25.11.2017 v Nezvěsticích

 

Schůze schvaluje: 

 

1)  program výroční členské schůze

2)  návrhovou a volební komisi:  př.Melichar Josef, Grešle Jan, Mádr Aleš

3)  přijetí nových členů:  př.Macura, Rákos, Janáček

4)  zprávu pokladní za rok 2017, celková částka je 32.199,- Kč

5)  rozpočet na rok 2018, příjmy 9000,- Kč / výdaje 9000,- Kč

6)  zprávu revizní komise za rok 2017

7)  členy výboru pro následující volební období: 

     př.Kleisner Vojtěch, Turek Jiří, Pyšek Josef, Loukota Jaroslav

 

Schůze bere na vědomí:

 

1)  kontrolu usnesení z minulé výroční schůze

2)  zprávu předsedy klubu př. Kleisnera o činnosti za uplynulé období

3)  předání čestných cen a pohárů vítězům jednotlivých kategorií

4)  výzvu př. Jaroslava Holečka na zvýšení výstavní morálky členů klubu

 

počet členů klubu: 35

přítomno: 20

omluveno: 6

Usnesení schváleno 20 hlasy 

 

V Nezvěsticích 25.11.2017 

Za návrhovou komisi zapsal.:  Josef Melichar

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Klub chovatelů vlašek

 

Usnesení z výroční členské schůze, konané 26.11.2016 v Nezvěsticích

 

Přítomno dle prezenční listiny 18 členů

 

Schůze bere na vědomí: 

1) kontrolu usnesení z minulé VČS

2) zprávu o činnosti Klubu za uplynulé období přednesenou předsedou klubu, př. Vojtěchem Kleisnerem

3) udělení čestného uznání členům za dlouholetou práci pro Klub chovatelů vlašek

4) vyhodnocení pořadí a pohárů v klubových soutěžích

5) zprávu posuzovatele př. Martina Loukoty

 

Schůze schvaluje:  

1) program schůze

2) návrhovou komisi ve složení: př.Jan Grešle, Josef Melichar, Václav Drexler

3) zprávu pokladní za rok 2016 - př. Josef Pyšek

4) návrh rozpočtu jako vyrovnaný na rok 2017

5) zprávu revizní komise - př. Jaroslav Loukota

6) příjem sponzorského daru 500,-Kč od př. Jirouta (bude použito na pohár na černé vlašky)

 

Schůze ukládá: 

1) výboru klubu zajistit vydání ročenky

2) členům zlepšit rotaci kohoutů pro plemenitbu

3) členům klubu zlepšit výstavní činnost na klubové úrovni

 

 

V Nezvěsticích 26.11.2016 

Za návrhovou komisi zapsal.:  Josef Melichar