Z historie klubu chovatelů vlašek

             Klub chovatelů vlašek byl ustaven 17. 2. 1968. Předsedou byl zvolen Jan Berkovec z Plzně, místopředsedou R. Schafhaupt z Brna a pokladníkem Simon Václav z Prahy. První schůze výboru byla 19. května 1968, kde byl doplněn výbor klubu. Za vzdělavatele byl zvolen př. Schafhaupt a za jednatele př. Kasík z Radomyšle. Dále byl odsouhlasen chovný cíl pro následující období, který zahrnoval zavedení plemenných knih pro jednotlivé barevné rázy, udržování dobrého zdravotního stavu, stanovení snášky, váhy vajec a exteriéru u vybraných rázů. Klub se dohodl na používání klubových registračních kroužků.

       Od 1. října roku 1970 přešly všechny plemenné chovy do kompetence klubu. Téhož roku byla navržena změna názvosloví barevného rázu vlašky zlatokrké na zlatou a pojmenování vlašky stříbrokrké na stříbrnou. V roce 1973 došlo ke zvolení registrátora klubu, který bude mít přehled o přidělených registračních kroužcích a původech zvířat. Registrátorem byl zvolen př. Jan Važanský ze Štěpánova u Olomouce. Došlo také k volbě nového jednatele klubu, kterým se stal Vojtěch Kleisner ze Vstiše u Dobřan. Ke změně došlo u funkce předsedy, kterým se stal př. Josef Kubát z Radotína. Př. Berkovec zastával funkci vzdělavatele. V klubu bylo 25 plemenných chovů a 2 chovy kmenové.

        Rok 1974 byl rokem ustavení speciálních výstav, které byly dvě. Jedna v oblasti Čech a druhá na Moravě.

V roce 1975 intenzivně probíhaly kontroly chovů členů. Zastoupení barevných rázů v klubu bylo 86 členů Vk (18 PCH), 14 členů Vstřk (2 PCH), 7 čb (1 PCH), 5 zlk (3 PCH), 4 č (1 PCH), 2 rdb (1 PCH), 1 ží a 1 trb.

        V roce 1979 byla v provozu klubová líheň, která byla v rámci klubové líhně chovatelů plymutek u př. Krejcara v Suché u Hradce Králové. Od roku 1982 byla v provozu samostatná klubová líheň u přátel Pithartových ve Lhotě pod Libčany u Hradce Králové. Zde byly zpočátku líhnuty vlašky koroptví, zlatokrké a rodobarvé. V roce 1983 přibyly i Vstřkr a černé. Zvýšený zájem byl o Vstřkr. Líheň byla provozována až do roku 1988. Za tuto dobu bylo vylíhnuto 61 101 kuřat čistokrevných rázů vlašek z nichž část byla tříděna podle pohlaví.

       V roce 1982 vznikl první rotační plán v připařování plemeníků v 7 plemenných chovech. Byl stanoven na období pěti let. V tomto roce opustil navždy řady členů klubu př. Jan Berkovec, první předseda klubu a dlouholetý předseda sboru posuzovatelů drůbeže. Funkci vzdělavatele klubu převzal př. Jan Dufek z Postřekova.

K začátku roku 1983 klub vznesl opět požadavek k přejmenování vlašky zlatokrké a stříbrokrké na vlašku zlatou a stříbrnou.

      V roce 1984 se počet PCH udržoval na 19 chovech (17 Vk, zlkr a střkr po jednom chovu). V roce 1985 a 86 došlo k dodávkám chovných kohoutů od členů klubu do JZD Ohnišov a JZD Pod Libínem.

      Od roku 1990 vykonával funkci předsedy Ing. Miroslav Příborský z Otína u Klatov. Funkci předsedy zastával plných 17 let. Jeho zásluhou klub začal spolupracovat se Státním plemenářským podnikem – střediskem testování a šlechtění drůbeže v Loděnicích u Berouna. Klub vstoupil do Svazu chovatelů drůbeže České republiky. Tato spolupráce se odrazila v možnostech odborných porad z oblastí šlechtění, technologie chovu a výživy. V tomto roce vydal klub svoji první Ročenku.

      Během let se počet členů v klubu měnil. Krátce po založení klubu bylo registrováno 60 členů. Nejvyššího počtu 120 členů bylo dosaženo v roce 1975. Poté již počet členů pozvolna klesal. Rapidní pokles nastal po roce 1989 až na dnešní zhruba tři desítky členů. Také počet kontrolovaných chovů rapidně poklesl až na dva PCH vlašek koroptvích v roce 2003. Po té již členové klubu o kontrolované chovy zájem neměli. V letech 1991 – 1994 byly chovy některých členů zařazeny mezi genetické rezervy. Od roku 2002 probíhají testy užitkových vlastností vlašek v testovací stanici v Opavě.

     V průběhu let se klubové soutěže kolekcí vlašek konaly na různých místech naší republiky. Dlouhou dobu byly pořádány v Úpici, při nákupním trhu v Hradci Králové, později se přesunuly do plzeňského kraje (Klatovy, Nezvěstice). Několikrát byly také při celostátní výstavě v Brně. Od roku 1987 se tato speciální výstava klubu nazývá Memoriál Jana Berkovce.

 

 

To bylo malé ohlédnutí za historií. (foto č. 1 - první předseda Jan Berkovec, foto č. 2 -  druhý předseda Josef Kubát, foto č. 3 - třetí předseda Ing. Miroslav Příborský)